B E L G I U M - KLÜSSENDORF


horizontaal nummer op de rugzijde = Zählnr. waagerecht
verticaal nummer op de rugzijde =
Zählnr. senkrecht

Klüssendorf-ATM, Dauerausgabe
-
-
-
MiNr.22.2/22.1 • OBP 80/81
02.06.90
F/NL + NL/F ** 1 BEF (2 ATM)

€ 0,75

-
-
F/NL ** 1 BEF
€ 0,40
-
-
F/NL ** 5 BEF
€ 2,60
-
-
F/NL ** 10 BEF
€ 5,20
-
-
F/NL ** 13 BEF
€ 6,75
-
-
F/NL ** 14 BEF
€ 7,25
-
-
F/NL ** 25 BEF
SOLD OUT
-
-
NL/F ** 1 BEF
€ 0,40
-
-
NL/F ** 5 BEF
€ 2,00
-
-
NL/F ** 10 BEF
€ 4,00
-
-
NL/F ** 13 BEF
€ 5,25
-
-
NL/F ** 14 BEF
€ 5,70
-
-
NL/F ** 25 BEF
€ 10,15
-
-
F/NL + NL/F ** Satz 1/5/10/13/14/25 (12 ATM)
€ 40,00
-
-
F/NL ** Satz 1/5/10/13/14/25
€ 28,00
-
-
NL/F ** Satz 1/5/10/13/14/25
€ 22,00
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL ** 1 BEF
€ 0,50
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL ** 5 BEF
€ 2,86
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL ** 10 BEF
€ 5,72
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL ** 13 BEF
€ 7,43
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL ** 14 BEF
€ 7,98
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL ** 25 BEF
SOLD OUT
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F ** 1 BEF
€ 0,50
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F ** 5 BEF
€ 2,40
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F ** 10 BEF
€ 4,80
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F ** 13 BEF
€ 6,30
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F ** 14 BEF
€ 6,84
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F ** 25 BEF
€ 12,18
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL + NL/F **
Satz 1/5/10/13/14/25 (12 ATM)
€ 61,88
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL **
Satz 1/5/10/13/14/25
€ 38,50
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F **
Satz 1/5/10/13/14/25
€ 30,25
met verticaal nummer op de rugzijde
avec numéro vertical au verso
-
F/NL **
Satz 1/5/10/13/14/25
€ 75,00
Type 1
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL **
€ 0,50
Type 1
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F **
€ 0,50
Type 2
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
F/NL **
€ 2,00
Type 2
met horizontaal nummer op de rugzijde
avec numéro horizontal au verso
-
NL/F **
€ 5,00
Type 1
met verticaal nummer op de rugzijde
avec numéro vertical au verso
-
F/NL **
€ 1,50
Type 1
met verticaal nummer op de rugzijde
avec numéro vertical au verso
-
NL/F **
€ 0,50

Type 2
met verticaal nummer op de rugzijde
avec numéro vertical au verso

-
F/NL **
€ 10,00
Type 2
met verticaal nummer op de rugzijde
avec numéro vertical au verso
-

NL/F **

 

SOLD OUT

 

Klüssendorf-ATM, Dauerausgabe
-
-
-
MiNr.22.2/22.1 • OBP 80/81
02.06.90
F/NL + NL/F ESST 10 BEF
€ 0,99
-
-
F/NL + NL/F ESST 13 BEF
€ 0,99
-
-
F/NL + NL/F ESST 25 BEF
€ 0,99
-
-
F/NL ET 1 BEF Stempel: Belgica E-E
€ 0,40
-
F/NL + NL/F ESST 10/13/14/25
€ 75,00
-
F/NL + NL/F ET 10/14/25 Stempel: Salon Begica
€ 50,00
-
F/NL + NL/F ET 10/14/25 Stempel: Begica E-E
€ 50,00
-
F/NL + NL/F FDC 10 BEF Stempel F/NL = Premier Jour - Eerste Dag" - Stempel NL/F = "Dag van de landsbond - Journée de la Fédération"
€ 6,00
-
F/NL + NL/F FDC naar postbus 14 BEF Stempel F/NL = Premier Jour - Eerste Dag" - Stempel NL/F = "Eerste Dag - Premier Jour"
€ 6,00
-
NL/F FDC 14 BEF Stempel NL/F = "Eerste Dag - Premier Jour"
€ 2,50
05.06.90
NL/F 10 BEF Stempel NL/F "Dag van de Handelaars" + ATM DE LF
€ 5,00
07.06.90
F/NL 10 BEF Stempel F/NL "Dag van het Postmuseum"
€ 2,50
MiNr.22.2 • OBP 80
F/NL - automate - automaat 01
mit Ersttags Quittungen (zusätzlich zu den ATM gesammelt, um die Herkunft dem Ortsautomaten zu unterstreichen)
met kwijting(en) eerste dag
02.06.90
-  - 
-
F/NL ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit grünen ET-KQ 10 BEF
€ 10,00
-
F/NL ** 10x 14 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit grünen ET-KQ 140 BEF
€ 20,00
-
F/NL ** 5x 25 BEF (1 mit Zählnummer waagerecht) mit grünen ET-KQ 125 BEF
€ 20,00
-
F/NL ** 1x 10 BEF mit grünen ET-KQ 10 BEF (ATM is niet gekleefd op de kwijting - ATM nicht auf Quittung geklebt)
€ 10,00
-
-
F/NL ** 1x 25 BEF mit grünen ET-KQ 25 BEF
€ 10,00
MiNr.22.1 • OBP 81
NL/F - automate -automaat 02
mit Ersttags Quittungen (zusätzlich zu den ATM gesammelt, um die Herkunft dem Ortsautomaten zu unterstreichen)
met kwijting(en) eerste dag
02.06.90
-  - 
-
NL/F ** 1x 10 BEF mit grünen ET-KQ 10 BEF (ATM is niet gekleefd op de kwijting - ATM nicht auf Quittung geklebt)
€ 10,00
-
-
NL/F ** 1x 14 BEF mit grünen ET-KQ 14 BEF
€ 10,00
-
-
NL/F ** 1x 14 BEF (mit Zählnummer waagerecht) mit grünen ET-KQ 14 BEF
€ 10,00
-
-
NL/F ** 1x 25 BEF mit grünen ET-KQ 25 BEF
€ 10,00
-
NL/F ** Satz 10/13/14/25 mit vier grünen ET-KQ
€ 50,00
-
-
NL/F ** Satz 10/13/14/25 (mit Zählnummer waagerecht) mit vier grünen ET-KQ
€ 50,00
MiNr.22.2 • OBP 80
F/NL - automate - automaat 01
mit Quittungen
met kwijting(en)
03.06.90 -  - 
-
-
F/NL ** Satz 10/13/14/25 mit vier grünen KQ
€ 40,00
-
-
F/NL ** 10x 1 BEF mit grünen KQ 10 BEF
€ 8,00
MiNr.22.1 • OBP 81
NL/F - automate -automaat 02
mit Quittungen
met kwijting(en)
03.06.90
-  - 
-
-
NL/F ** 10x 1 BEF mit grünen KQ 10 BEF
€ 8,00
-
-
NL/F ** Satz 10/13/14/25 mit vier grünen KQ
€ 40,00
-
-
NL/F ** 1x 10 BEF mit grünen KQ 10 BEF
€ 8,00
-
-
NL/F ** 1x 14 BEF mit grünen KQ 14 BEF
€ 8,00
-
-
NL/F ** 1x 25 BEF mit grünen KQ 25 BEF
€ 8,00
MiNr.22.2 • OBP 80
F/NL - automate - automaat 01
mit Quittungen
met kwijting(en)
04.06.90 -  - 
-
-
F/NL ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit grünen KQ 10 BEF
€ 8,00
-
-
F/NL ** 1x 10 BEF mit grünen KQ 10 BEF
€ 8,00
-
-
F/NL ** 1x 14 BEF mit grünen KQ 14 BEF
€ 8,00
-
-
F/NL ** 1x 14 BEF (mit Zählnummer waagerecht) mit grünen KQ 14 BEF
€ 8,00
-
-
F/NL ** Satz 10/13/14/25 mit vier grünen KQ
€ 40,00
MiNr.22.1 • OBP 81
NL/F - automate -automaat 02
mit Quittungen
met kwijting(en)
04.06.90
-  - 
-
-
NL/F ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit grünen KQ 10 BEF
€ 8,00
-
-
NL/F ** 5x 25 BEF (1 mit Zählnummer waagerecht) mit grünen KQ 125 BEF
€ 8,00
-
-
NL/F ** Satz 10/13/14/25 mit vier grünen KQ
€ 40,00
MiNr.22.2 • OBP 80
F/NL - automate - automaat 01
mit weiße Ersttags Quittungen
met witte kwijting(en) eerste dag
04.06.90 -  - 
-
-
F/NL ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit weiße ET-KQ 10 BEF
€ 12,50
-
F/NL ** Satz 10/13/14/25
mit vier weiße ET-KQ
€ 60,00
MiNr.22.1 • OBP 81
NL/F - automate - automaat 02
mit weiße Ersttags Quittungen
met witte kwijting(en) eerste dag
04.06.90 -  - 
-
-
NL/F ** 1x 14 BEF (mit Zählnummer waagerecht) mit weiße ET-KQ 14 BEF
€ 12,50
-
-
NL-F ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit weiße ET-KQ 10 BEF
€ 12,50
-
-
NL/F ** Satz 10/13/14/25 mit vier weiße ET-KQ
€ 60,00
-
NL/F ** Satz 10/13/14/25 mit Zählnummer waagerech mit vier weiße ET-KQ
€ 60,00
MiNr.22.2 • OBP 80
F/NL - automate - automaat 01
mit weiße Quittungen
met witte kwijting(en)
05.06.90 -  - 
-
-
F/NL ** 1x 10 BEF mit weiße KQ 10 BEF
€ 10,00
MiNr.22.1 • OBP 81
NL/F - automate - automaat 02
mit weiße Quittungen
met witte kwijting(en)
5.06.90 -  - 
-
-
NL/F ** 1x 10 BEF mit weiße KQ 10 BEF
€ 10,00
-
20.05.90
Cover/Umschlag NL/F ATM 10 BEF Stempel Dag van de handelaars - Journée des Negociants ifsda - ASCAT Belgica 90 + DE MiNr.1 Leerfeld Stempel Deutsche Schiffspost Berlin
€ 5,00
-
07.06.90
Cover/Umschlag F/NL ATM 10 BEF Stempel Journée du Musée Postal - Dag van het Postmuseum + Stempel Sammler Service Deutsche Bundespost Brüssel 2.-10.6.1990 Belgica 90
€ 2,50
MiNr.22.2 (OBP 80) = F/NL = Muntcentrum
MiNr.22.1 (OBP 81) = NL/F = Noordstation
vanaf / ab
10.06.90
-  - 
-
-
F/NL ** 1x 10 BEF mit weiße KQ 10 BEF Automat 01
€ 4,00
-
-
F/NL ** 1x 10 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 10 BEF Automat 01
€ 6,00
-
-
F/NL ** 1x 13 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 13 BEF Automat 01
€ 6,00
-
-
F/NL ** 1x 14 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 14 BEF Automat 01
€ 6,00
-
-
F/NL ** 1x 25 BEF mit weiße KQ 25 BEF Automat 01
€ 4,00
-
-
F/NL ** 1x 10 BEF mit weiße KQ 10 BEF Automat 02
€ 4,00
-
-
F/NL ** 1x 13 BEF mit weiße KQ 13 BEF Automat 02
€ 4,00
-
-
F/NL ** 1x 14 BEF mit weiße KQ 14 BEF Automat 02
€ 4,00
-
-
F/NL ** 1x 14 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 14 BEF Automat 02
€ 6,00
-
-
F/NL ** 1x 25 BEF mit weiße KQ 25 BEF Automat 02
€ 4,00
-
-
F/NL ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit weiße KQ 10 BEF Automat 01
€ 6,00
-
-
F/NL ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit weiße KQ 10 BEF Automat 02
€ 6,00
-
-
NL/F ** 10x 1 BEF (2 mit Zählnummer waagerecht) mit weiße KQ 10 BEF Automat 02
€ 6,00
-
-
NL/F ** 1x 10 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 10 BEF Automat 02
€ 6,00
-
-
NL/F ** 1x 13 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 13 BEF Automat 02
€ 6,00
-
-
NL/F ** 1x 14 BEF mit Zählnr. waagerecht mit weiße KQ 14 BEF Automat 02
€ 6,00
-
-
F/NL + NL/F ** 2x 5 BEF mit weiße KQ 10 BEF Automat 01 + Automat 02
€ 10,00
-
-
ATM ** 10 BEF mit weiße Quittung mit Fehler DATE/DATUM: 31.DAT91Automat 01
€ 7,44
-
-
weiße Quittung Automate/Automaat 01
€ 0,50
-
-
weiße Quittung Automate/Automaat 02
€ 0,50
-

19.12.91
30.12.91

F/NL ** Satz 10/13/14/15 mit weiße KQ Automaat-Automate 02
NL/F ** Satz 10/13/14/15 mit weiße KQ Automaat-Automate 02
€ 30,00
-
31.12.93
F/NL** 10 BEF mit weiße LT-KQ Automat 01
€10,00
-
-
F/NL** 25 BEF mit weiße LT-KQ Automat 01
€10,00
KLÜSSENDORF BESONDERHEITEN F/NL
-
- 
-
-
-
ATM Leerfeld **
€ 2,48
-
-
ATM Leerfeld ** 5er streifen mit Zählnr. waagerecht
€ 15,00
-
-
ATM Leerfeld ** 5er streifen mit Zählnr. senkrecht
€ 25,00
-
ATM ** 1F
schräg abgeschnitten - schuin afgesneden
€ 3,72
-
ATM ** Kehrdruck 1F
€ 7,44
-
-
ATM ** Kehrdruck 10F
€ 12,40
-
-
ATM ** Kehrdruck 13F
€ 12,40
-
-
ATM ** Kehrdruck 25F
€ 12,40
-
-
ATM ** Kehrdruck 1F mit Zählnr. Waagerecht neuer Typ
€ 12,40
-
ATM ** Kehrdruck Satz 1/5/10/13/14/25
€ 49,58
-
-
ATM ** Fehldruck P * * 0 F
€ 6,20
-
ATM ** 1F mit grünen Linie
€ 2,50
-
-
ATM ** 13F mit grünen Linie
€ 2,50
-
-
ATM ** 1F mit weisser UFO in blauer Himmel mit Zählnr. waagerecht
€ 3,75
-
-
ATM ** Satz 10/13/14/25 allen mit weisser UFO in blauer Himmel
€ 35,00
KLÜSSENDORF BESONDERHEITEN NL/F
--
- 
-
-
ATM ** gesamten Sicherheitsdruck nach unten verschoben
€ 3,72
-
-
ATM ** dto. mit Zählnr. Waagerecht alter Typ
€ 4,59